Goju-Ryu Karate-Do Shoseikai

Goju-Ryu Karate-Do Shoseikai

Goju-Ryu Karate-Do Shoseikai Michael Fiechter Académie YunSong Goju-Ryu Karate-Do Shoseikai Bachweid 3 6340 Baar trainer@shoseikai.ch www.shoseikai.ch J Retour Dojos SKU Secretariat Selma Grimaldi secretariat@karateunion.ch...